Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakres działania Sekcji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakres działania Sekcji

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych jest jednostką wspólną administracji ogólnouczelnianej UJ i CM podporządkowaną Rektorowi.

  1. Wewnętrznymi jednostkami Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych są:

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Dokumentów Niejawnych,

Zespół ds. Obronnych.

  1. Do zakresu działania Sekcji należą wszystkie sprawy związane z ochroną informacji niejawnych i realizacją zadań obronnych, a w szczególności:

działalność planistyczna w zakresie realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i powszechnej samoobrony,

przygotowanie zarządzeń i wytycznych dotyczących realizowanych zadań,

organizowanie i koordynowanie działań zmierzających do przygotowania jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i powszechnej samoobrony,

organizowanie przedsięwzięć dotyczących określonych stanów gotowości obronnej Uczelni,

organizowanie działalności systemu kierowania Uczelnią w warunkach zagrożenia,

prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP,

organizowanie szkoleń i treningów z uwzględnieniem zadań realizowanych w okresie zagrożenia i w czasie wojny,

kontrolowanie realizacji zadań w zakresie obronności, ochrony ludności i powszechnej samoobrony,

prowadzenie działalności sprawozdawczo-informacyjnej,

koordynowanie i nadzorowanie działalności uniwersyteckich zakladów opieki zdrowotnej w zakresie:

planowania i prowadzenia szkolenia obronnego,

planowania przygotowania i sposobu wykorzystywania szpitali na potrzeby obronne państwa,

organizowanie i koordynowanie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,

prowadzenie Kancelarii Dokumentów Niejawnych.

  1. W zakresie działalności obronnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony Sekcja współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Ministerstwa Zdrowia,

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Urzędu Miasta Krakowa,

instytucjami administracji wojskowej,

Państwowej Straży Pożarnej,

Policji,

innymi instytucjami na terenie m. Krakowa.