Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące akty normatywne:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. z 2003 r., nr 116, poz. 1090 oraz z 2017 r., poz. 42).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r., nr 105, poz. 669).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., nr 16, poz. 152).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., nr 98, poz. 978 oraz z 2016 r., poz. 917).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., nr 145, poz. 1539 oraz z 2006 r., nr 220, poz. 1603 i z 2010 r., nr 105, poz. 657).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r., nr 197, poz. 1426).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., nr 181, poz. 1872, z 2007 r., nr 175, poz. 1224, z 2009 r., nr 93, poz. 762 oraz z 2014 r., poz. 1451).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., nr 203, poz. 2081 oraz z 2007 r., nr 158, poz. 1109).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1087).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., nr 210, poz. 2136, z 2008 r., nr 11, poz. 60, z 2009 r., nr 106, poz. 883 oraz z 2014 r., poz. 1703).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. z 2004 r., nr 200, poz. 2055 oraz z 2011 r., nr 223, poz. 1332).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., nr 219, poz. 2218).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2307, z 2007 r., nr 175, poz. 1223, z 2008 r., nr 98, poz. 636, z 2009 r., nr 149, poz. 1199 oraz z 2014 r., poz. 1196).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz korzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz.741).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829).
 18. Zarządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. MNiSW z 2019 r., poz. 13).
 19. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe - na dany rok.

Dokumenty własne:

 1. „Plan Operacyjnego Funkcjonowania UJ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” wraz z załącznikami.
 2. Zarządzenie nr 52 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w  ramach powszechnego obowiązku obrony RP na UJ.
 3. Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Stałych Dyżurów UJ.
 4. Wytyczne Prorektora UJ ds. CM dla kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do szkolenia obronnego - na dany rok.
 5. Regulamin Organizacyjny UJ.
 6. Statut UJ.

Obowiązujące akty normatywne:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 904 i 1948).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1932).
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209).
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (z 2015 r., poz. 2139).
 5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60).
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101 i 1116).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania oceny bezpieczeństwa związanej z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1076).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1087).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1090).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1092 oraz z 2017 r., poz. 395).

Dokumenty własne:

 1. „Plan Operacyjnego Funkcjonowania UJ w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” wraz z załącznikami.
 2. Zarządzenie nr 52 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w  ramach powszechnego obowiązku obrony RP na UJ.
 3. Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Stałych Dyżurów UJ.
 4. Regulamin Organizacyjny UJ.
 5. Statut UJ.

Obowiązujące akty normatywne:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1459).
 2. Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 620).
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1313).
 4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2142).
 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).
 6. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1928).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1932).
 8. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
  z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. z 2002 r., nr 233, poz. 1955).
 9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2067).
 10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1401).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r.  w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993 r., nr 91, poz. 421).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96).
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1488).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090).
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 i Dz.U. z 2019 r., poz. 67).
 16. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
 17. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach.
 18. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie obrony cywilnej - na dany rok.
 19. Wyciąg z „Planu Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie Obrony Cywilnej (ochrony ludności), Zarządzania – Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych - na dany rok.

Dokumenty własne:

 1. Zarządzenie nr 95 Rektora UJ z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren UJ Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.
 2. Zarządzenie nr 52 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w  ramach powszechnego obowiązku obrony RP na UJ.
 3. Zarządzenie nr 53 Rektora UJ z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Stałych Dyżurów UJ.
 4. Pismo okólne nr 9 Kanclerza UJ z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ewakuacji osób niepełnosprawnych z obiektów UJ.
 5. Procedury działania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń w obiektach UJ.
 6. Decyzja Kanclerza UJ w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w obiektach UJ – na dany rok.
 7. Instrukcja punktu alarmowania UJ.
 8. Instrukcja punktu alarmowania UJ CM.
 9. Regulamin Organizacyjny UJ.
 10. Statut UJ.

Obowiązujące akty normatywne:

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 i 1948).
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia  informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 93, poz. 541).
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r., nr 159, poz. 948).
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. z 2011 r., nr 271, poz. 1603).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 276, poz. 1631 oraz z 2013 r., poz. 11).
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 683).

Dokumenty własne:

 1. Zarządzenie Nr 35 Rektora UJ z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa tej części systemu i sieci teleinformatycznej UJ, która służy do przetwarzania informacji niejawnych.
 2. Zarządzenie nr 7 Rektora UJ z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi (z późn. zm.).
 3. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w UJ.
 4. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego w UJ.
 5. Plan ochrony informacji niejawnych w UJ.
 6. Instrukcja ochrony informacji niejawnych w UJ.