Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I. Cel i zasady szkolenia:

 1. Zasadniczym celem szkolenia obronnego w Uczelni jest przygotowanie osób i zespołów, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", do kierowania i wykonywania zadań obronnych w warunkach wystąpienia zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz sytuacji kryzysowych. Zasadniczy cel szkolenia zamierza się osiągnąć poprzez:

nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych,

poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych.

 1. Celem szkolenia obronnego realizowanego w jednostkach nadzorowanych przez Prorektora UJ ds. CM jest wdrażanie postanowień aktów prawnych obowiązujących w Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
 2. Cel szkoleniowy osiąga się poprzez dobór problematyki i sposobu szkolenia odpowiedni do potrzeb Uczelni i jednostek nadzorowanych, przedstawianie rzeczywistego stanu w zakresie realizacji zadań obronnych i precyzyjne formułowanie regulacji prawnych.
 3. Cele i zadania szkolenia obronnego zawarte są w następujących dokumentach:

program szkolenia obronnego,

plan działania UJ w zakresie spraw obronnych na rok kalendarzowy,

plan szkolenia obronnego UJ/UJ CM na rok kalendarzowy,

Powyższe dokumenty są sporządzane i przechowywane w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

 1. Ustalenia zawarte w ww. planach zobowiązują kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska, zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach Uczelni, w tym zagrożeń terrorystycznych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę jednostki organizacyjnej - jej strukturę organizacyjno-funkcjonalną, treść zadań obronnych, lokalne zagrożenia, współpracę z władzami wojewódzkimi samorządowymi, siłami zbrojnymi oraz innymi podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań obronnych.
 3. Szkolenie obronne prowadzi się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń.

II. Grupy szkoleniowe:

 1. Szkolenie prowadzone jest dla pracowników:

wyznaczonych do planowania i realizacji zadań obronnych w swoich jednostkach organizacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w  sytuacjach kryzysowych,

wytypowanych do uczestnictwa w ćwiczeniach, w które będzie zaangażowana Uczelnia;

 1. Uwzględniając strukturę organizacyjną Uczelni oraz zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowano grupy szkoleniowe w:

Uniwersytecie Jagiellońskim,

Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum,

uniwersyteckich podmiotach leczniczych.

III. W programie szkolenia ujmuje się problematykę dotyczącą:

 1. międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
 2. procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 3. podstawowych zasad funkcjonowania NATO i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 4. polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP;
 5. zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
 6. organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
 7. planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 8. przygotowań gospodarczo-obronnych;
 9. realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
 10. współpracy cywilno-wojskowej;
 11. przygotowań do militaryzacji;
 12. ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych;
 13. ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 14. ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
 15. ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych.

1. Cel i zasady szkolenia:

 1. Szkolenie z zakresu ochrony ludności - obrony cywilnej są ukierunkowane na osiągnięcie następujących celów:

przygotowanie władz Uczelni do wykonywania zadań zakresu obrony cywilnej - ochrony ludności wynikających z pełnionych funkcji na zajmowanych stanowiskach,

doskonalenie nabytych umiejętności współdziałania i współpracy podczas planowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

przygotowanie pracowników do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, w tym do wykonywania zadań podczas klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i terrorystycznych,

przygotowanie zespołów porządkowo-ewakuacyjnych do wykonywania zadań przewidzianych dla nich w planach ewakuacji, a także zadań doraźnych, które wynikną po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych.

 1. Obowiązkowi szkoleń podlegają:

kierownictwo Uczelni oraz osoby wykonujące zadania z zakresu ochrony ludności - obrony cywilnej,

pracownicy Uczelni z zakresu powszechnej samoobrony,

wszystkie osoby przyjmowane do pracy w Uczelni niezależnie od przyjętego cyklu szkolenia; 

 1. Szkolenia w Uczelni są realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomie:

szkolenia podstawowego,

szkolenia doskonalącego,

szkolenia specjalistycznego;

 1. Ćwiczenia i treningi organizuje się według odrębnych zasad, w szczególności dotyczących działalności zespołów porządkowo-ewakuacyjnych na podstawie zatwierdzonych planów i programów szkoleń.
 2. Całkowity cykl szkoleniowy z uwzględnieniem szkolenia podstawowego, doskonalącego i specjalistycznego w Uczelni realizowany jest w cyklu 5-letnim.

2. W programie szkolenia ujmuje się problematykę dotyczącą:

 1. międzynarodowego prawa humanitarnego w aspektach dotyczących ochrony ludności - obrony cywilnej oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania;
 2. ochrony ludności - obrony cywilnej w systemie obronności państwa;
 3. zadań i kompetencji organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie ochrony ludności - obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania;
 4. wybranych zagadnień z zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 5. psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym;
 6. praktycznej realizacji zadań ochrony ludności - obrony cywilnej, w tym:

założeń i funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania,

wybranych zagadnień z zakresu powszechnej samoobrony ludności,

ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia,

organizowania szkoleń i treningów ewakuacji w obiektach Uczelni.

1. Cel i zasady szkolenia:

 1. Zasadniczym celem szkolenia jest zapoznanie z:

przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych,

zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,

sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia,

sposobami przetwarzania informacji niejawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa tej części systemu i sieci teleinformatycznej, która służy do przetwarzania informacji niejawnych.

 1. Szkolenie nie rzadziej niż raz na pięć lat przeprowadza:

ABW - dla pełnomocnika ochrony UJ,

pełnomocnik ochrony UJ - dla osób zatrudnionych w Uczelni na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych.

 1. Można odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, jeżeli osoba podejmująca pracę lub wykonywanie czynności zleconych przedstawi pełnomocnikowi ochrony aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 2. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia, osoba przeszkolona składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 3. Szkolenie prowadzi się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

2. W programie szkolenia ujmuje się problematykę dotyczącą:

 1. przepisów związanych z ochroną informacji niejawnych,
 2. zadań osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację ochrony informacji niejawnych (Rektora, pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii dokumentów niejawnych),
 3. klasyfikacji informacji niejawnych, procedur zmiany i znoszenia klauzuli,
 4. analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń w Uczelni,
 5. odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 6. zasad bezpiecznego wytwarzania dokumentów niejawnych w systemach teleinformatycznych,
 7. środków ochrony fizycznej informacji niejawnych,
 8. wykonywania dokumentów niejawnych w zakresie operacji dotyczących:

wytwarzania, modyfikowania i kopiowania,

klasyfikowania i oznaczania,

gromadzenia, przechowywania, przekazywania lub udostępniania.