Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewakuacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólne zasady ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia

Podstawowe pojęcia:

Masowe zagrożenie - sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym i/lub dużą liczbą zagrożonych osób.

Strefa zagrożenia – miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia.

 

Ewakuacja polega na przemieszczeniu ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W zależności od rodzaju i skali zagrożenia wyróżnia się ewakuację:

I stopnia - niezwłoczne, natychmiastowe przemieszczanie z obszarów/miejsc, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza strefę zagrożenia

II stopnia - przygotowane, planowe przemieszczenie z obiektów, przyległych do obszarów/miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie, poza strefę zagrożenia

III stopnia - przygotowane, planowe przemieszczenie podczas podnoszenia stanu gotowości obronnej państwa

 

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. W ramach ewakuacji I, II i III stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuację zorganizowaną, jak i samoewakuację.

Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia do rejonów bezpiecznych, oparta przede wszystkim na posiadanych własnych możliwościach (transportowych, zakwaterowania, itd.).

Planowanie i organizacja ewakuacji jest obowiązkiem wszystkich władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne - szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin. Dla miasta Krakowa: wojewoda małopolski – szef OC województwa, prezydent m. Krakowa – szef OC m. Krakowa, którzy także podejmują decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji.  Ponadto może ją także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją.

W przypadku zarządzenia ewakuacji masowej Rektor realizuje zadania władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne na terenie m. Krakowa.
 


* wg Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia