Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klasyfikacja zagrożeń

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klasyfikacja zagrożeń

  1. Podstawowe definicje

zagrożenie – sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą zagrożonych osób;

klęska żywiołowa - to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich wymiarach albo środowisku na znacznym obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem:

katastrofa naturalna - to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwisk ziemnych, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu,

awaria techniczna - to gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości,

działania terrorystyczne mogą wywołać katastrofę naturalną lub awarię techniczną;

sytuacja kryzysowa - to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

cyberprzestrzeń – rozumie się przez to przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzonej przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązanymi pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami.

  1. Zagrożenia nadzwyczajne to zjawiska lub wydarzenia, które zagrażają zdrowiu, życiu ludzi oraz mieniu w sposób masowy na znacznym obszarze, wywołując rozległe straty sanitarne i materialne. Wyróżnia się zagrożenia czasu pokoju i okresu wojny. Największym zagrożeniem dla życia i bytu człowieka jest wojna, która burzy poczucie bezpieczeństwa i niesie ze sobą widmo zagłady.

Zagrożenia nadzwyczajne czasu wojny:

oddziaływanie środków walki przeciwnika (ostrzały, bombardowania, wysadzania, pożary itp.);

wtórne skutki oddziaływania przeciwnika (uwolnienia TSP, wybuchy, pożary, zagruzowania, zalania wodą, porażenia prądem);

gwałtowne pogorszenie się warunków uniemożliwiających przetrwanie w postaci:

braku lub niedoboru wody,

braku żywności,

braku ogrzewania lub opału w okresie panowania niskich temperatur,

braku lekarstw i materiałów opatrunkowych,

braku opału i energii elektrycznej,

braku miejsc w szpitalach,

braku pomieszczeń mieszkalnych;

epidemię chorób zakaźnych ludzkich i zwierzęcych,

klęski żywiołowe,

działania terrorystyczne.

Zagrożenia nadzwyczajne czasu pokoju to z kolei:

klęski żywiołowe;

awarie: skażenia chemiczne, promieniotwórcze;

katastrofy: wypadki komunikacyjne, wybuchy, katastrofy budowlane;

epidemie chorób zakaźnych ludzkich i zwierzęcych;

działania terrorystyczne.

  1. Skutki nadzwyczajnych zagrożeń można przewidywać, analizując na bieżąco wszystkie przesłanki oraz podejmując na czas niezbędne działania pozwalające na:

zmniejszenie możliwości powstania nadzwyczajnego zdarzenia oraz ewentualnych strat,

przygotowanie specjalistycznych sił do likwidacji skutków nadzwyczajnego zdarzenia,

zapewnienie szybkiego obiegu informacji o zaistnieniu zdarzenia,

przewidywanie ewentualnych nakładów finansowych,

ustalenie, z kim i w jaki sposób należy współdziałać przy likwidacji skutków zdarzenia.

  1. Do likwidacji lokalnych zagrożeń w okresie pokoju zobowiązane są etatowe siły ratownicze (PSP, Policja, służby: medyczne, sanitarno –epidemiologiczne, weterynaryjne, ochrony środowiska i inne) oraz wydzielone pododdziały sił zbrojnych, a także (przy dużych rozmiarach zagrożenia) ludność cywilna. Działaniami ratowniczymi w okresie pokoju kieruje wyznaczona osoba z PSP, koordynując swoje działania z właściwym miejscowo organem samorządu terytorialnego (wójtem, burmistrzem, starostą, wojewodą – w zależności od rozmiaru zagrożenia). W okresie wojny likwidacją nadzwyczajnych zagrożeń zajmą się wszystkie siły i środki, będące w dyspozycji na danym obszarze, pod kierownictwem właściwego miejscowo organu do spraw obrony cywilnej (wójtem, burmistrzem, starostą, wojewodą – w zależności od rozmiaru zagrożenia).
  2. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia:

Katastrofy naturalne (rodzaje zdarzeń):

pożary

powodzie

wyładowania atmosferyczne

susze

osuwiska ziemi

silne wiatry

intensywne opady atmosferyczne

wstrząsy sejsmiczne

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur

masowe występowanie szkodników

choroby roślin lub zwierząt

choroby zakaźne ludzi

zjawiska lodowe

inne żywioły

Awarie techniczne (uszkodzenia lub zniszczenia):

obiektów budowlanych

urządzeń technicznych

systemów urządzeń technicznych

 

Katastrofa naturalna lub awaria techniczna może być również wywołana atakiem terrorystycznym lub działaniem w cyberprzestrzeni