Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania kryzysowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania kryzysowe

Działania antyterrorystyczne – należy przez to rozumieć działania organów administracji publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Cyberprzestrzeń (CRP) – przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami;

  1. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych lub / i stopni alarmowych CRP:

I. ALFA (ALFA-CRP) – wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia;

II. BRAVO (BRAVO-CRP) – wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany;

III. CHARLIE (CHARLIE-CRP) – wprowadza się w przypadku:

wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

bezpieczeństwo lub porządek publiczny, albo

bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej, albo

bezpieczeństwo innego państwa  lub organizacji międzynarodowej oraz  stwarzającego potencjalne zagrożenie dla RP, lub

uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium RP, lub

uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczącej się poza granicami RP;

IV. DELTA (DELTA-CRP) – wprowadza się w przypadku:

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenia:

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo

bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, albo

bezpieczeństwa innego państwa  lub organizacji międzynarodowej oraz  stwarzającego zagrożenie dla RP, lub

gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną  fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP, lub

gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną  fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

  1. Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP mogą być wprowadzone z pominięciem stopni pośrednich.
  2. Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP mogą być wprowadzone rozdzielnie lub łącznie.
  3. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane do stopnia wyższego.
  4. Stopnie alarmowe/stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów:

na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju,

na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju,

dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej.

  1. Rektor po wprowadzeniu stopnia alarmowego i/lub stopnia alarmowego CRP wydaje zarządzenie, w którym stawia zadania osobom właściwym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i doktorantom, ochrony mienia i obiektów oraz systemów teleinformatycznych Uczelni.
  2. Przedsięwzięcia w poszczególnych stopniach alarmowych i/lub stopniach alarmowych CRP są realizowane w Uczelni zgodnie z opracowaną procedurą zawierającą moduły zadaniowe właściwe dla każdego stopnia alarmowego.